Jak działają przepisy prawa w zakresie zatrudnienia pracownika

Najważniejszym aktem prawnym w Polsce w zakresie stosunku pracy jest Kodeks Pracy. Stosunek pracy definiuje się jako wzajemne zobowiązanie pracodawcy i pracownika.

Kodeks Pracy przewiduje umowy o pracę na czas określony i nieokreślony. Do pierwszej grupy zalicza się również umowy, które zawierane są na czas wykonywania określonej pracy czy umowy zastępcze, czyli takie, które są zawierane na czas, w którym inny pracownik nie może wykonywać pracy, na przykład z powodu urlopu rodzicielskiego. Pierwsza umowa o pracę może zostać zawarta na okres próbny trwający do trzech miesięcy, okres próbny zazwyczaj nie może zostać przedłużony. Krótszy okres próbny jest całkowicie akceptowalny. Po upływie okresu próbnego stosunek pracy może być ograniczony lub nieograniczony. W pierwszym przypadku czas trwania umowy na czas określony nie może przekroczyć 33 miesięcy. Ponadto strony nie mogą zawierać więcej niż trzech umów o pracę na czas określony z rzędu. Naruszenie jednej z tych zasad skutkuje tym, że umowa obowiązuje na czas nieokreślony, co z kolei ma wpływ na możliwości jej rozwiązania.

Jeżeli pracownik pozostaje w stosunku pracy na czas nieokreślony, można go wypowiedzieć tylko z ważnego powodu.

W tym przypadku pracownik może być zatrudniony na czas 36 miesięcy, wliczając w to umowę na czas próbny. Wówczas też pracownik nabywa prawo do urlopu, w zależności od stażu pracy, będzie to określona ilość dni. W przypadku pracy na umowie na czas nieokreślony pracownik nabywa praw do dodatkowych dni urlopowych, mogą być to przykładowo urlop macierzyński, który wynosi w razie urodzenia dziecka 20 tygodni, w przypadku urodzenia dwojaczków 31 tygodni, trojaczki 33 tygodnie, a czworaczki 35 tygodni. Wszystko to określa Polskie prawo pracy, które w tym przypadku jest bardzo dokładne. Pracownik może także wykorzystać 4 dni na żądanie, bez podawania pracodawcy przyczyny. Należy jednak zgłosić ten fakt w danym dni, jednak jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Jeżeli jednak są jakieś niejasności, wówczas pomocą może służyć nam prawnik prawo pracy wrocław.

Comments are closed.